ئۈرۈمچىدىكى دوختۇرخانىلار

2020-04-09 :ۋاقىت
مەنبە:

1. ئاپتونوم رايۇنلۇق خەلق دوختۇرخانىسى
2.
شىنجاڭ تىببىي داشۆسى قارىمىقىدىكى 1- دوختۇرخانا
3.
شىنجاڭ تىببىي داشۆسى قارىمىقىدىكى 2- دوختۇرخانا

4. ئاپتونوم رايونلۇق ئۆسمە كېسەللكلەر دوختۇرخانىسى
5. ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى

6. شىنجاڭ تىببىي داشۆسى قارىمىقىدىكى 5- دوختۇرخانا
7.
شىنجاڭ تىببىي داشۆسى قارىمىقىدىكى 6- دوختۇرخانا
8. ئاپتونوم رايۇنلۇق كۆكرەك بوشلۇقى كېسەللكلەر دوختۇرخانىسى
9. ئاپتونوم رايۇنلۇق يۇقۇملۇق كېسەللكلەر دوختۇرخانىسى
10. ئاپتونوم رايۇنلۇق ئۇيغۇر تىبابەت دوختۇرخانىسى

11. شىنجاڭ بىڭتۇەن دوختۇرخانىسى

12. ئۈرۈمچى شەھەرلىك دوستلۇق دوختۇرخانىسى

13. ئۈرۈمچى شەھەرلىك 4- خەلق دوختۇرخانىسى
14. ئۈرۈمچى شەھەرلىك جۇڭيى دوختۇرخانىسى